นายกฤษฎากร  ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ มีกิจกรรมสรงนำ้พระ เพื่อเป็นศิริมงคลและรดนำ้ดำหัวผู้อาวุโส ขอพรในวันสงกรานต์หรือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่มีความสุข… อ่านเพิ่มเติม

รูปประจำตัวของ ทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์

แจ้งถีงผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3
ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้ทุกโรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ตาม ก.ค.ศ. กำหนด แจ้งให้ดำเนินการตามรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ขอความเห็นกรรมการสถานศึกษา57

รูปประจำตัวของ สุวรรณ์นี สวยรูป

สพป.สุรินทร์ เขต 3   แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด  ในการเข้ารับการพัฒนาให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังรายละเอียดไฟล์แนบ 1.นำส่งการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ 2.รายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ

รูปประจำตัวของ กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 65 โรง ดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ภายใน 30 วัน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) และรายงานผลการจัดส่งให้ กลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทราบด้วย เอกสารแนบ หนังสือนำส่ง

เอกสารแนบ

รูปประจำตัวของ สัจฐากูล

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) วันที่ 5-11 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่งกายชุดลูกเสือไปรายงานตัวและเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ รายละเอียดดังไฟล์แนบ สำหรับท่านที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย บัญชีเลขที่ 329-0-08389-6  ชื่อบัญชี เงินค่าบำรุงลูกเสือ สพท.สุรินทร์ เขต 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 23 เมษายน 2557 ผู้ประสานงาน นางอรทัย ศรีฤทธิไกร… อ่านเพิ่มเติม

รูปประจำตัวของ ชาญชัย กะภูทิน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ครับ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โดยคณะกรรมการประเมินภายในได้ดำเนินการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นที่เรียนร้อยแล้ว เพื่อประกอบการรายงาน SAR ต่อไป ตัวอย่างรายงาน ตามไฟล์แนบ ครับ

ปก

รองปก

คำนำ

รายงานการประกันคุณภาพภายใน

เอกสารแนบ

รูปประจำตัวของ ศน.อานันท์ปภา

เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2556 ส่งเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 มีปัญหาในการจัดทำรายงานสอบถามได้ที่ ศน.อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ 0849602709 ,line ศน.เจ,jae ,Fb:อานันท์ปภา
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปฐมวัย2556(sar)

รายงานผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน56

รายงานการปฏิบัติงานประจำปีระดับขั้นพื้นฐานปี56 (sar)

รายงานผลการประเมินปฐมวัย56

สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดเสวนาสภากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการอ่านการเขียนของนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งผลดีต่อการยกระดับการเรียนการสอน”และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2557 อ่านเพิ่มเติม

รูปประจำตัวของ สัจฐากูล

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งกองลูกเสือ เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557  ประเภทลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ โดยจะจัดส่งกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด โดยส่งรายชื่อลูกเสือ – เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 สำหรับวัน เวลาและสถานที่ประกวด จะแจ้งให้ทราบต่อไป  ประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2557

รูปประจำตัวของ สัจฐากูล

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีี่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอความร่วมมือโรงเรียนประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร 3 คน ประเภทผู้สอน 5 คน ประเภทผู้สนับสนุน 2 คน โดยส่งแบบรายงาน (แบบ ลส.1) จำนวน 1 ชุด และเอกสารผลงานทางลูกเสือประกอบการพิจารณา จำนวน 1 เล่ม ส่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2557  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังแนบ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 แบบ ผบ.ลส.1… อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

บอกเล่าชาว สร.3

สมาชิกล่าสุด

รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ยุทธนา แม่นผล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโก้
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง  ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีรวัฒน์  พรหมบุตร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สุวรรณ์นี สวยรูป
รูปข้อมูลส่วนตัวของ กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโดง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ศน.อานันท์ปภา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สัจฐากูล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ชาญชัย กะภูทิน

สถิติเว็บ

9168722
ออนไลน์ : 23
ไอพี: 54.243.23.129
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 17/04/2014