Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนีั้ ให้นำส่งใบส่งมอบงาน/ใบตรวจรับงาน ของนักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 57 พร้อมแนบ สำเนาสัญญาจ้าง มาด้วย  โดยด่วนที่สุด

1. โรงเรียนบ้านสะเดา  อ.บัวเชด

2. โรงเรียนบ้านหนองแวง  อ.ศรีณรงค์

**หากนำส่งช้า โรงเรียนจะต้องเสียค่าปรับในการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมล่าช้าด้วยตนเอง**

 

Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  วัน เวลา และสถานที่สอบ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ

Profile photo of ศน.อานันท์ปภา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดประชุมระดมความคิดครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และผู้รับผิดชอบได้ดำเนินรวบรวมเป็นไฟล์สรุป ซึ่งรายละเอียดดังแนบ สรุปเนื้อหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

สรุปเนื้อหาสาระการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีป.6

หนังสือแจ้งสรุปการประชุม

Profile photo of กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ข่าว คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of ชาญชัย กะภูทิน

ขออนุญาต  ประชาสัมพันธ์แจ้งท่านผู้อำนวยการ หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ทั้ง ๖๒ โรงเรียน ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคาร ที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปราสาททอง  เพื่อรับฟังการชี้แจง แนวนโยบายการดำเนินงานของชมรมฯ โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  NT   โครงการศึกษาศึกษาดูงาน  … อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of นายศราวุธ ปิเถาะนาม

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.สร3  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔

ระหว่างวันที่ ๘-๑๓  ที่จังหวัดสกลนคร  ความละเอียดแนบท้ายนี้

1.หนังสือนำส่ง

2.รายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน

Profile photo of สุวรรณ์นี สวยรูป

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2557  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน 2557  มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ระหว่างวันที่  24-28  พฤศจิกายน 2557  และส่งผลการประเมินฯ ถึง สพป.สุรินทร์ เขต 3  ภายในวันที่  1  พฤศจิกายน  2557  ดังรายละเอียดไฟล์แนบ 1.การประเมินวิทยฐานะ ชก.… อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of สุวรรณ์นี สวยรูป

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 11 /2557  เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน 2557  มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ  ระหว่างวันที่ 24-28  พฤศจิกายน 2557  และส่งผลการประเมินถึง สพป.สุรินทร์ เขต 3  ภายในวันที่ 1  ธันวาคม 2557 ดังรายละเอียดไฟล์แนบ 1.การประเมินวิทยฐานะ ชพ.1  2.แนบท้ายประกาศประเมิน… อ่านเพิ่มเติม

Banner_LTR_1

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ. 1. วีระ ฉลาดเลิศ คะแนน 11 116.00
 2. เจริญราษฎร์วิทยา.JRW คะแนน 8 034.00
 3. ครูโก้ คะแนน 7 703.00
 4. โรงเรียนบ้านโดง คะแนน 2 655.00
 5. สุวรรณ์นี สวยรูป คะแนน 1 851.00
 6. kruhispeed คะแนน 1 342.00
 7. กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร คะแนน 1 266.00
 8. ศน.อานันท์ปภา คะแนน 1 254.00
 9. วีรวัฒน์ พรหมบุตร คะแนน 894.00
 10. พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ คะแนน 880.00

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านสะเดา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ศน.อานันท์ปภา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโก้
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูนิชาภัทร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ kruhispeed
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูจิรา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ชาญชัย กะภูทิน
รูปข้อมูลส่วนตัวของ อภิชาติ โภคาพานิชย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นายศราวุธ ปิเถาะนาม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 54.163.84.123
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 25/11/2014
การดำเนินการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ