Profile photo of พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในคราวประชุม ครั้งที่ 10 /2557 เมื่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557 )  สพป.สุรินทร์ เขต 3  ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผอ.สพป. ,ผอ.รร. ,รองผอ.ร.ร. และครูที่มีวิทยฐานะ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 533 / 2557… อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of อริสรา

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบงาน ICT ของโรงเรียน จำนวน  1 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 30 – 31  ตุลาคม   2557  ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3   และแต่งตั้งคณะทำงาน รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

แจ้ง รร.อบรม ICT อย่างปลอดภัย

แจ้งคณะทำงาน ICT

Profile photo of พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด หนังสือแจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.57(ครูไม่มีวิทยฐานะ)

ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557 ) สำหรับครูที่ไม่มีวิทยาฐานะ โดยสามารถดาวน์โหลด ไฟล์หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ดังนี้

1.คำสั่งโรงเรียนโรงเรียน.1 ต.ค.57docx

2.บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค.57.XLS(ครูไม่มีวิทยฐานะ)

เมื่อดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำเนาส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3  จำนวน 4 ชุด  ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ให้ได้… อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of อริสรา

แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57 โดยโรงเรียนต้องดำเนินการดังนี้

1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ตรงกับปัจจุบัน

2.แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องมากที่สุด

3.ย้ายเข้า ย้ายออกนักเรียนตามความเป็นจริง

โดยข้อมูลตัดยอด ณ วันที่  10 พฤศจิกายน  2557 และระบบจะปิดในวันที่  15 พฤศจิกายน  2557 เวลา  24.00  น. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

หนังสือแจ้งกรอก DMC 10 พ.ย.57

Profile photo of กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้กวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด ทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆ โดยประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกาา ชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอดส่องดูและการเล่นดอกไม้เพลิงฯ รวมทั้งควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเหล่านี้ในเทศกาลต่างๆ หนังสือนำส่ง

เอกสารแนบ

Profile photo of ชลกนก โถแพงจันทร์

ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ดำเนินการรายงานการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ รายงานจัดหาอุปกรณ์ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์็ไดัรับเงินตกเบิกวิทยฐานะ  ขอผู้ที่ได้รับคำสั่งเลื่อนวิทยฐานะ ที่ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่ง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2555 ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2556 (หน้าคำสั่ง “สั่ง ณ วันที่…… “)  รายชื่อตามที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จะเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน ภายในวันที่ 31  ต.ค. 2557 และวิทยฐานะประจำเดือนจะเข้าพร้อมเงินเดือนปกติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยหรือ พบความผิดพลาด กรุณาติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-551374

อนึ่ง จำนวนเงินตกเบิก ไม่สามารถแจ้งในเอกสารแนบได้… อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of ชัญญรัชญ์ แสนกล้า

ด่วน  แจ้งเครือข่ายดำเนินการจัดส่งรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการบัญชีหมายเลข 3

ภายในวันที่ 15 ต.ค.57

โดยการสำรองข้อมูลเป็น ไฟล์ EXCEL  ส่งทาง

ทาง email :nataleenavee2555@gmail.com    เท่านั้น   

 

Banner_LTR_1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ. 1. วีระ ฉลาดเลิศ คะแนน 9 770.00
 2. เจริญราษฎร์วิทยา.JRW คะแนน 7 746.00
 3. ครูโก้ คะแนน 7 486.00
 4. โรงเรียนบ้านโดง คะแนน 2 610.00
 5. สุวรรณ์นี สวยรูป คะแนน 1 440.00
 6. kruhispeed คะแนน 1 147.00
 7. ศน.อานันท์ปภา คะแนน 993.00
 8. กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร คะแนน 865.00
 9. เทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร คะแนน 806.00
 10. พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ คะแนน 765.00

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ ทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พรชัย มะลิทองไพศาล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นาวิน อินทรโคตร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ อริสรา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูจิรา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโก้
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นิตยา ธรรมนาม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ชาญชัย กะภูทิน

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 54.197.111.87
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 21/10/2014
ด่วน แจ้งเครือข่ายที่ยังไม่ได้จัดส่งรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการ บัญชีหมายเลข 3 โดยการสำรองข้อมูลเป็น ไฟล์ EXCEL ส่งทาง ทาง email :nataleenavee2555@gmail.com