ด่วนที่สุด   เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการปร ...
Read more

ตามที่ สพป.สุรินทร์เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศจะดำเนินการอบรมคร ...
Read more

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) แจ้งอนุมัติทุน ...
Read more

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ส่งเบิกค่าจ้างเดือน ...
Read more

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เ ...
Read more

ด้วยสพป.สุรินทร์ เขต 3 ดำเนินการประชุมครูสอนวิทยาศาสตร์ ...
Read more

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ด้วย สำนักงานเขตพื้นท ...
Read more

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียน ที่มีพนักงานราชการ ให้ดำเนินก ...
Read more

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีพนักงานราชการที่มีเงินค่ ...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบประวัติชาวอังกฤษ ...
Read more

เพื่อให้การดำเนินการสอบข้อเขียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครก ...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบคัด ...
Read more

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ขอให้โร ...
Read more