แจ้งเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557  บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  30  เมษายน  2558  ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/ การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ DMC ณ 27 เม.ย.2558 เอกสารแนบ...
Read more

ขอให้โรงเรียนในสังกัด ส่งครูผู้สอนระดับอนุบาล โรงเรียนละ ๑ คน เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หนังสือสร้างภูมิคุ้มกัน กำหนดการ เอกสารแนบ หนังสือสร้างภูมิค...
Read more

ด้วยกรส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบให้ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558 ผลการคัดเลือกตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ culture surin2558 (557 kB)
Read more

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง มาประชุมในวันที่ 22 เม.ย. 58  เวลา  13.00 น.  ณ  หอประชุมปราสาททอง โดยพร้อมเพรียงกัน คำสั่งกรรมการบันทึกภาพผู้เข้าสอบ
Read more

ห้โรงเรียนดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลค่าที่พักข้าราชการที่ให้อยุ่ฟรีพร้อมครอบครัวในแบบเตรียม  แล้วนำยอดรวมไปกรอกในเว็บไซต์  ร.ร.ที่กรอกข้อมูลแล้ว   http://goo.gl/forms/gkCtqjrVId        ภายในวันที่ 30  เมษายน  2558   ดาวโหลด  แบบเตรียมข้อมูล   หนังสือแจ้ง ว1696   คลิ๊กที่นี่กรอกข้อมูลได้เลย   รายละเอีดย...
Read more

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด โดยให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังไฟล์ที่แนบ จำนวน  75  โรงเรียน  ตรวจสอบยืนยันตัวตนนักเรียน หากไม่มีการยืนยันตัวตนนักเรียนดังกล่าวจะตัดชื่อออกจากระบบและจะพิจารณาตัดเงินอุดหนุนรายหัวในภา...
Read more

แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ    และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ที่มีรายชื่อตามคำสั่งแนบท้ายนี้ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 22  เมษายน  2558  รายละเอียดดังนี้ 1. คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  โรงเรียนเมืองสุรินทร์   โรงเรียนห...
Read more

ให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลค่าที่พักข้าราชการที่ให้อยุ่ฟรีพร้อมครอบครัวในแบบเตรียม  แล้วนำยอดรวมไปกรอกในเว็บไซต์   http://goo.gl/forms/gkCtqjrVId        ภายในวันที่ 30  เมษายน  2558   ดาวโหลด  แบบเตรียมข้อมูล   หนังสือแจ้ง ว1696 คลิ๊กที่นี่กรอกข้อมูลได้เลย    รายละเอีดยที่เอกสารแนบ เอกสารแนบ...
Read more

หนังสือขยายเวลารับสมัครด้วย สพฐ.ได้แจ้งขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัฒนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีศูนย์สิรินธร ร.ร.ศรีสงคราม จ.เลย และ ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา จ.ปทุมธานี เป็ศุนย์พัฒนา จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วใกิจกรรมดังกล่าว ตามรา...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ดังรายละเอียดไฟล์แนบ เอกสารแนบ แจ้งเข้ารับการอบรมพัฒนศักยภาพ (30 kB)รายชือผู้เข้ารับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 (...
Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จากเดิม 11-14 พฤษภาคม 2558 แก้ไขเป็น 16,17,23,24 พฤษภาคม 2558 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากเดิม 11-15 พฤษภาคม 2558 แก้ไขเป็น 16,17,23,24, และ 25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
Read more

ด่วน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน .สพฐ. แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558) ให้ปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยให้ส่วนราชการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาราชการระหว่างวันที่ 1 ตุล...
Read more

แจ้งโรงเรียนในฝันเข้ากรอกข้อมูลโดยด่วนทางเว็บไซต์ www.Labschool.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 โรงเรียนบ้านรุน,บ้านพระแก้ว,การเชิงที่190,บ้านอาโพน,บ้านตะโนน,บ้านโคกกลาง,อนุบาลปราสาท,บ้านระมาดค้อและบ้านตรวจ รายละเอียดดังแนน  แนวทางกรอกในฝัน 58 เอกสารแนบ แนวทางกรอกในฝัน 58 (2 MB)
Read more

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อบุคลากรพร้อมกล้องบันทึกภาพนิ่ง เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 จัดส่งรายชื่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-2000450  และ หมายเลข 081-9553362...
Read more

สพฐ. จัดทำเอกสารร่างแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นแนวทางเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เดิม) ไม่มีส่วนใดแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เวปไซด์ http://plan.bopp-obec.infoปชส.ร่างแนวทางเรียนฟรี เอกสารแนบ ปชส.ร่างแนวทางเรียนฟรี (5...
Read more

ด่วนที่สุด..ให้โรงเรียนรายงานตามแบบการรายงานคำรับรองและเข้ารายงานทางเว็บไซต์ตามที่ได้ประชุมชี้แจงในคราววันที่ 3 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ..ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้เข้ารับการประชุมชี้แจงให้ปริ้นเอกสารคู่มื่อและเข้าประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่หอประชุมปราสาททองเวลา09.00น.ได้แก่ร.ร.บ้านพรหมสะอาด,บ้า...
Read more

      การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน  และโดยอนุมัติ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  ในการประชุมคร...
Read more