Profile photo of สุวรรณ์นี สวยรูป

สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอน หรือ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557  สพป.สุรินทร์ เขต 3  จึงประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยึ่นแบบเสนอขอรับรางวัลตามแบบที่กำหนด ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ 1.หนังสือนำส่ง 2.โครงการ 3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 4.เกณฑ์การประเมิน 5.แบบเสนอผลงาน 6.กิจกรรม… อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of วีระ ฉลาดเลิศ

ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินงานขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นทางการ   สพฐ. จึงกำหนดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ใน วันศุกร์ ที่ 31 ต.ค.2557 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.ทางช่องDLTV 14  จึงขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันเวลา ทางช่อง DLTV 14   ด้วย  ฟังรายละเอียดในรายการ… อ่านเพิ่มเติม

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2557  เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตฯ ตามบทเฉพาะกาลดังกล่าว ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป    ทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศนี้

สามารถติดต่อ   ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (กทม.) หรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต(ตั้งอยู่ ณ สพป.ทุกเขต)

นำส่ง+ประกาศ… อ่านเพิ่มเติม

Profile photo of กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อในเอกสารแนบ ดำเนินการกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามเว็บไซด์ www.e-report.enery.go.th โดยใช้ Username และ Password ของแต่ละโรง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบ

หนังสือนำส่ง _0001
รายชื่อส่วนราชการที่หน่วยงานในสังกัดยังไม่ได้รายงานข้อมูล
วิธีการกรอกข้อมูล

Profile photo of ศน.อานันท์ปภา

ตามที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.สุรินท์ เขต 3 ได้จัดขยายผลการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 ให้กับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปแล้วนั้น เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
คำสั่งนิทศ ติดตามการใช้เแท็บเล็ต485

หนังสือเชิญประชุม

Profile photo of วีระ ฉลาดเลิศ

สพป.สุรินทร์ เขต 3 แจ้งให้้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด กรอกข้อมูลตามลิ้งที่ส่งมานี้  

1.กรอกข้อมูลการติดตั้ง DLTV  คลิ๊กกรอกข้อมูล 

2.ผลการกรอกข้อมูล DLTV คลิ๊กลิ้งนี้

Profile photo of ทัศนีย์

ท่านใดที่สั่งจองเข็มและเสื้อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ติดต่อรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Profile photo of ชลกนก โถแพงจันทร์

สพฐ. แจ้งประเภทการขออนุมัติ/อนุญาตไปต่างประเทศโดยผูกพันงบประมาณของ สพฐ. และเงินรายได้สถานศึกษา มาเพื่อทราบรายละเอียดตามหนังสือที่แนบ04168ว4062

เอกสารแนบ

ศิลปหัตกรรม 57

** โรงเรียนติดต่อแจ้งเปลี่ยนตัวได้ที่เครือข่ายภายในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. เท่านั้น

Banner_LTR_1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ. 1. วีระ ฉลาดเลิศ คะแนน 10 027.00
 2. เจริญราษฎร์วิทยา.JRW คะแนน 7 840.00
 3. ครูโก้ คะแนน 7 571.00
 4. โรงเรียนบ้านโดง คะแนน 2 610.00
 5. สุวรรณ์นี สวยรูป คะแนน 1 515.00
 6. kruhispeed คะแนน 1 192.00
 7. ศน.อานันท์ปภา คะแนน 1 119.00
 8. กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร คะแนน 1 011.00
 9. พงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ คะแนน 880.00
 10. เทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร คะแนน 831.00

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นายอภิชาติ แสงสว่าง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สุวรรณ์นี สวยรูป
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พรชัย มะลิทองไพศาล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นิตยา ธรรมนาม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ยุทธนา แม่นผล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ปวีณ์กร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ อ๋า สุรพงษ์ รัตนโคตร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ศน.อานันท์ปภา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูอัส

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 54.237.235.12
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 30/10/2014
การเสนอขออนุมัติ/อนุญาตไปต่างประเทศโดยผูกผันงบประมาณฯ