Profile photo of สุวรรณ์นี สวยรูป

สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูบรรจุใหม่ ครูที่ต้องได้รับการพัฒนาและพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์   จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบ รายงานตัวเข้ารับการอบรม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557  เวลา 07.30 น.-08.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน 1.นำส่งอบรม 2.รายชื่อครูบรรจุใหม่อบรม 3.รายชื่อพนักงานราชการ พี่เลี้ยงเด็กอบรม

Profile photo of ณิชากร

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศุึกษา 2558 หนังสือแจ้งรับเงิน

เอกสารแนบ

Profile photo of ชลกนก โถแพงจันทร์

สพฐ. จัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  จำนวน 233 โรงเรียน  ตามข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2557 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณต่อไป จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนภาคเรียนที่2_2557

Profile photo of ชลกนก โถแพงจันทร์

สพฐ. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 เพิ่มเติมร้อยละ 30 ตามข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2557 ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 234 โรงเรียน รายละเอียดดังแนบ จัดสรรเงินอุดหนุนภาคเรียนที่2_2557เพิ่มเติม(30%)

Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับการแจ้งการอนุมัติโอนเงินประจำงวด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) ในวันที่ 19 และ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หนังสือเชิญประชุม

โรงเรียนที่ต้องอบรมวันที่ 19 ธ.ค.57

โรงเรียนที่ต้องอบรมวันที่22ธ.ค.57

อุปกรณ์และเอกสารที่ต้องเตรียมdocx

Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทุกโรงเรียน

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน งบดำเนินงาน ทุกแผนงาน/ทุกโครงการ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนิินการ ให้แจ้ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทราบโดยด่วน

หนังสือแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย

Profile photo of เพ็ญศรี ผลักกระโทก

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายละเอียดดังแนบ หนังสือราชการ1   หน้า2   กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Profile photo of ณิชากร

แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558 เพื่อทราบและถือปฏิบัตินโยบาย ปี 58

เอกสารแนบ

Banner_LTR_1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ. 1. วีระ ฉลาดเลิศ คะแนน 11 494.00
 2. เจริญราษฎร์วิทยา.JRW คะแนน 8 207.00
 3. ครูโก้ คะแนน 7 844.00
 4. โรงเรียนบ้านโดง คะแนน 2 655.00
 5. สุวรรณ์นี สวยรูป คะแนน 2 051.00
 6. kruhispeed คะแนน 1 434.00
 7. กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร คะแนน 1 327.00
 8. ศน.อานันท์ปภา คะแนน 1 269.00
 9. สมหวัง ประทุมโสม คะแนน 993.00
 10. เทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร คะแนน 951.00

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สุวรรณ์นี สวยรูป
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นายธี
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ณิชากร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พรชัย มะลิทองไพศาล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ชลกนก โถแพงจันทร์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วันนา คำบุญฐิติสกุล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ประยงค์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 54.145.172.149
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 19/12/2014
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558