Profile photo of อภิชาติ โภคาพานิชย์

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ส่งเบิกค่าจ้าง เดือน กันยายน 57 โดยเร็วที่สุด โดยให้ส่ง ใบส่งมอบงาน/ใบตรวจรับงาน ลงวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือน   **หากส่งช้า โรงเรียนต้องเสียค่าปรับในการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมล่าช้าด้วยตนเอง**

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ-ก.ย.57

Profile photo of กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ 42 เรื่อง ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ให้ส่ง
1. สำเนาแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา
2. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)
3. รายงานแผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)

เพื่อประมวลผลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
โดยส่งที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 / (e-mail: wee999surin@gmail.com) ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 (ผอ.สมพร โทร 087-2400070, กิ่งกาญจน์ โทร 086-4689373)

Profile photo of สุวรรณ์นี สวยรูป

สพป.สุรินทร์ เขต 3  จะดำเนินการประดับเครื่องหมายอินทรธนูลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปราสาททอง  สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และขอเรียนเชิญ ผอ.รร.ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย 1.คำสั่งแต่งตั้ง ฯ 2.รายชื่อลูกจ้างประจำ 3.กำหนดการลูกจ้างประจำ

Profile photo of ชาญชัย กะภูทิน

เรียนผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๓ โซน อ.ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก  ตารายนามที่แนบ ได้เตรียมความพร้อมรวมทีมฝึกซ้อม ในวันที่ ๓ , ๗ และ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.ณ สนามโรงเรียนปราสาท เพื่อร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเปิดสนามกีฬานักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  ต่อไป ครับ

รายนามนักฟุตบอลผู้บริหารสถานศึกษา

Profile photo of สุวรรณ์นี สวยรูป

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ 1.ประกาศกก.ประเมินครู ชพ. 2.แนบท้าย ครู ชพ. 3.ประกาศกก.ประเมิน ครู ชก. 4.แนบท้าย ครู ชก. 

Profile photo of กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร

ก.ปชส. ขอประชาสัมพันธ์ข่าว จำนวน 2 เรื่อง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

Profile photo of อริสรา

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ครูผู้รับผิดชอบงานวัสดุโรงเรียน  โรงเรียนละ  1  ท่าน   เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ และระบบงานวัสดุ  ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม  2557  ณ หอประชุมปราสาททอง  สพป.สุรินทร์ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หนังสือแจ้งอบรม e-Office

เอกสารแนบ

Profile photo of เทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร

ให้ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกเครือข่าย ส่งเจ้าหน้าที่ ICT  เครือข่ายละ  1 คน ซึ่งทำหน้าที่รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมตาเมือนทม  สพป.สุรินทร์  เขต 3  ในวันเสาร์ที่ 27 กันายน 2557  รายงานตัวเวลา 08.00  น. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานผลและร่วมพัฒนาเว้บไซต์ประชุาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม http://sillapa.surin3.go.th

๐๐คลิ๊กที่นี่ดาวโหลดนังสือแจ้งประธานเครือข่าย00

 

Banner_LTR_1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

บริหารการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

นิเทศติดตามประเมินผลฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตรวจสอบเงินเดือน

รหัสประจำตัวประชาชน :

(ตัวเลขเขียนติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)

หมายเลขบัญชี :

รูปแบบ xxx-x-xxxxx-x

เดือน : พ.ศ. 1. เจริญราษฎร์วิทยา.JRW คะแนน 6 899.00
 2. ครูโก้ คะแนน 6 407.00
 3. วีระ ฉลาดเลิศ คะแนน 5 679.00
 4. โรงเรียนบ้านโดง คะแนน 2 610.00
 5. สุวรรณ์นี สวยรูป คะแนน 1 220.00
 6. kruhispeed คะแนน 1 097.00
 7. ศน.อานันท์ปภา คะแนน 953.00
 8. โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สุรินทร์ คะแนน 751.00
 9. กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร คะแนน 704.00
 10. วีรวัฒน์ พรหมบุตร คะแนน 679.00

ล็อกอิน เพื่อแสดงอันดับ

รูปข้อมูลส่วนตัวของ วีระ ฉลาดเลิศ
รูปข้อมูลส่วนตัวของ พงศธร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ชาญชัย กะภูทิน
รูปข้อมูลส่วนตัวของ นายโอภาส  เครือมั่น
รูปข้อมูลส่วนตัวของ เจริญราษฎร์วิทยา.JRW
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโก้
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ยุทธนา แม่นผล
รูปข้อมูลส่วนตัวของ อภิชาติ โภคาพานิชย์
รูปข้อมูลส่วนตัวของ กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สุวรรณ์นี สวยรูป
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูโรงเรียนบ้านกระเทียม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ โรงเรียนบ้านโคกสมอง
รูปข้อมูลส่วนตัวของ สมหวัง ประทุมโสม
รูปข้อมูลส่วนตัวของ ครูจิรา
รูปข้อมูลส่วนตัวของ kruhispeed

สถิติเว็บ

9121378
ออนไลน์ : 20
ไอพี: 23.20.28.193
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 30/09/2014
ด่วน…แจ้งให้ครู ICT ประจำเครือข่ายประชุมเชิงปฏิบัติการ 27 ก.ย. 2557