ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาภาษาจีน โดยจะเริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558-เดือนกรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดฟูเจี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร 0-4451-2039 ภายในวันที่ 29 พค.58
Read more

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนร่วมอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมริมธาราแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต 3  มีความประสงค์สำรวจข้อมูลและสถานะปัจจุบันของนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม  โดยให้โรงเรียนรายงานพร้อมแนบเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา ส่ง ภายในวันที่ 26 พ.ค.2558  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้04168_ว2085 ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการปี2558  เพิ่มเติม เอกสารที่ใ...
Read more

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด รายละเอียดตามเอกสารแนบIMG_0005 IMG IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 เอกสารแนบ IMG_0005 (560 kB)IMG (525 kB)IMG_0001 (502 kB)IMG_0002 (462 kB)IMG_0003 (424 kB)IMG_0004...
Read more

ด้วยโรงเรียนบ้านตาพราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย รายละเอียดดังนี้ เอกสารแนบ ประกาศพนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาพราม (174 kB)
Read more

ด้วย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และมติเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน นำส่ง ผลรางวัล...
Read more

ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3  กำหนดการประชุมปฏิบัติการทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ DLTV และ DLIT  ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี โดยจะอบรมวิทยากร รายชื่อวิทยากรช่วย ในวันที่  22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น ณ ห้องประชุมดอกโบตั๋น โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทย...
Read more

แจ้งทุกโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บ ตรวจสอบ และส่งข้อมูลโปรแกรมรายการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามจัดเก็บ ตรวจสอบและส่งข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งมาพร้อมนี้ มาตรการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เอกสา...
Read more

แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558  ในวันที่  26  พฤษภาคม  2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ หอประชุมปราสาททอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  รายละเอียดตามหนังสือแจ้...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต 3  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คู่มือและแบบประเมินโครงการได้ที่ www.senate.go.th  ทั้งนี้  ให้ส่งผลงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558...
Read more

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ กำหนดจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่  ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 และแจ้งคณะกรรมการการประกวดระเบียบแถวเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าวด้วย ๅ.หนังสือนำส่ง IMG_0001 2.คำสั่งฯ IMG_0002 IMG 3 IMG 4 เอกสารแนบ IMG_00...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดำเนินการสำรวจรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมติคณะกรรมการคุรุสภา และให้จัดส่งรายชื่อถึง กลุ่มบริหา...
Read more

แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรจัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์ Data Management Center : DMC หากยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าอบรมบนเว็บไซ็ต ให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม ภายในวันที่  20  พฤษภาคม  2558  ที่กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350  หรือที่ นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล หมายเลขโทรศัพท์ 086-2535998
Read more

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นั้น บัดนี้ ไ...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต 3 แจ้งสถานศึกษาที่มีรายชื่อในเอกสารแนบเข้าไปรับหนังสือสารานุกรม ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐น. ณ ห้องประชุมริมธาราแกรนด์ สวนป่ารีสอรท์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยต้องแต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี เสื้อแขนยาว เข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยฯ ใน วัน เวลา สถาน...
Read more

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ เอกสารแนบ อนุมัลผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (22 kB)
Read more

ด้วยโรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Gsp Version 5.06 รุ่นที่ ๑ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ -๖ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘   รุ่นที่ ๒  สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓ในระหว่างวันที่ ๑๒...
Read more

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน และครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนละ 1 คน เข้าอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ ระบบ DLIT  ในวันที่ 23 – 24  พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม ริมธาราแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด...
Read more