การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินท เขต 3 และ สพม.33 (ในเขตพื้นที่บริการ) ทุกท่าน

ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 มาเพื่อทราบ ผู้ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและเอกสารประกอบการพิจารณา มายัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 (หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์) …..เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบ คส.01  ได้แก่  1)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ   2) สำเนา กพ.7/สัญญาจ้าง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ….

นำส่ง รร.สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 นำส่ง รร.สังกัด สพม.33 (ในเขตพื้นที่บริการ)

 

ประกาศคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2557

แบบประเมินครูผู้สอนดีเด่น 2557

แบบรายงานประวัติและผลงาน คส.01

About The Author

Related posts

Leave a Reply