::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 7152_งานข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานภายในและภายนอก-บีบอัด.pdf (399.52 KB)
(2) 316_งานจัดระบบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่กา-บีบอัด (1).pdf (3.27 MB)
(3) 1425_งานช่วยอำนวยการ-บีบอัด.pdf (1.61 MB)
(4) 8678_งานประชาสัมพันธ์-บีบอัด.pdf (1.07 MB)
(5) 2097_งานยานพาหนะ-บีบอัด.pdf (380.37 KB)
(6) 9938_งานสรรบรรณ-บีบอัด.pdf (1.31 MB)
(7) 4738_งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมกาารฯ-บีบอัด.pdf (1.17 MB)
(8) 9940_งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรฯ-บีบอัด.pdf (373.21 KB)
(9) 3397_งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม-บีบอัด.pdf (1.05 MB)