::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 5675_บันทึกแจ้งรองผอและผอ.กลุ่ม..pdf (506.70 KB)
(2) 3600_ตัวชี้วัด..(1).xls (47.50 KB)
(3) 6342_แบบสรุปผลการประเมิน(1).xls (29.50 KB)
(4) 3374_ประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง เลือก 3 ข้อ.xls (133.00 KB)
(5) 3056_ประเมินสมรรถนะหลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ 5 ข้อ.xls (78.00 KB)
(6) 9971_หน้าแบบสรุปผล..[1].doc (53.50 KB)