รูปประจำตัวของ ปวีณ์กร

ปวีณ์กร

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ขอประชาสัมพันธ์

1. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

3. รายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปี 2557 ที่ผ่านการตรวจและประเมินผลงานรอบแรก

มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2557… อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

คุรุสภาขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ”

ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2557 จำนวนจำกัด 1,000 คน)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ | http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=628
อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

ตามที่ คุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557 เรื่อง การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ นั้น

บัดนี้ การคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2557 “ระดับภูมิภาค” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คุรุสภาขอประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย ดังประกาศแนบ

ประกาศผลงานวิจัย ระดับภูมิภาค ปี 2557

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว (ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 และเห็นชอบรายชื่อเพิ่มเติม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557)  ผลการพิจารณาเอกสารแนบ …… อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ตามมติ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557  วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  ได้เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” รายละเอียดดังประกาศแนบ….. จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นำส่ง-ประกาศระดับเขตฯ

เอกสารแนบ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)

ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพิ่มเติม จาก 21 สถาบัน เป็น 42 สถาบัน  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  www.ksp.or.th

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (4 votes cast)

คุรุสภาเขตฯ สุรินทร์ เขต 3 ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูปี ประจำปี 2557 ตรวจสอบรายชื่อ -ชื่อสกุลตาม(ร่าง)ประกาศ ดังไฟล์แนบ ว่าถูกต้องหรือไม่    ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานแนบ ณ คุรุสภาเขตฯ สุรินทร์ เขต 3 หรือโทรศัพท์  044-552257  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  จักขอบคุณมาก

(ร่าง)… อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังเอกสารแนบ มารายงานตัวขึ้นรถบัสที่จัดไว้ให้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00-13.00 น. ณ อาคารร่มโพธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ……หากผู้เข้ารับการอบรมนำรถส่วนตัวไปให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง และแจ้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทราบด้วย

รายชื่อผู้เข้าอบรม 7-7-2557

กำหนดการ

นำส่ง