Profile photo of ปวีณ์กร

ปวีณ์กร

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา ดังนี้

1.ประกาศคุรุสภา เรื่อง ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2557

Download ประกาศ   http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=94&did=668

2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

Download ประกาศ   http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=94&did=669

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

ตาม ที่คุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุ สภา ประจำปี 2557 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” นั้น

บัดนี้การคัดสรรผลงานวิจัยประจำปี 2557 “ระดับประเทศ” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คุรุสภาขอประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย ดังประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2557 “ระดับประเทศ”

Download ประกาศได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=665&tid

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2557  เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตฯ ตามบทเฉพาะกาลดังกล่าว ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป    ทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศนี้

สามารถติดต่อ … อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.3/5 (3 votes cast)

ด้วย คณะกรรมการคุรุสภา  ได้มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส.09.10)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแบบดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้   ทั้งนี้ให้ใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 

นำส่ง รร.

คส.09.10 ครูแบบใหม่

คส.09.20 ผบส.แบบใหม่

หลักเกณฑ์ผ่อนผันใหม่

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ขอประชาสัมพันธ์

1. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

3. รายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปี 2557 ที่ผ่านการตรวจและประเมินผลงานรอบแรก

มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2557… อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

คุรุสภาขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ”

ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2557 จำนวนจำกัด 1,000 คน)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ | http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=628
อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)

ตามที่ คุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557 เรื่อง การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ นั้น

บัดนี้ การคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2557 “ระดับภูมิภาค” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คุรุสภาขอประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย ดังประกาศแนบ

ประกาศผลงานวิจัย ระดับภูมิภาค ปี 2557

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.5/5 (2 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว (ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 และเห็นชอบรายชื่อเพิ่มเติม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557)  ผลการพิจารณาเอกสารแนบ …… อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา