รูปประจำตัวของ ปวีณ์กร

ปวีณ์กร

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)

ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพิ่มเติม จาก 21 สถาบัน เป็น 42 สถาบัน  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  www.ksp.or.th

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (4 votes cast)

คุรุสภาเขตฯ สุรินทร์ เขต 3 ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูปี ประจำปี 2557 ตรวจสอบรายชื่อ -ชื่อสกุลตาม(ร่าง)ประกาศ ดังไฟล์แนบ ว่าถูกต้องหรือไม่    ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานแนบ ณ คุรุสภาเขตฯ สุรินทร์ เขต 3 หรือโทรศัพท์  044-552257  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  จักขอบคุณมาก

(ร่าง)… อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังเอกสารแนบ มารายงานตัวขึ้นรถบัสที่จัดไว้ให้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00-13.00 น. ณ อาคารร่มโพธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ……หากผู้เข้ารับการอบรมนำรถส่วนตัวไปให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง และแจ้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทราบด้วย

รายชื่อผู้เข้าอบรม 7-7-2557

กำหนดการ

นำส่ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

ประกาศแล้วจ้า>>>>>…ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1. แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา

2. รายชื่อสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา  ประจำปี 2557 ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสังกัดต่าง ๆ และจำนวนนักศึกษาที่สามารถรับได้ตามเกณฑ์

 

รายชื่อสถาบันที่รับรองเปิด ป.บัณฑิต 2557

แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิต 2557

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังไฟล์แนบ  และผู้เข้ารับการอบรมท่านใดที่แนบเอกสารไม่ครบถ้วน ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ภายใน 4 กรกฎาคม 2557  ห้ากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

รายชื่ออบรมศีลธรรม 2557 27-6-57

เอกสารแนบ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

ด้วย  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กำหนดดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ (หลักสูตร 5 วัน)  ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฏาคม 2557 ณ เวิร์ลพีซ วัลเล่ย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ ให้กรอกแบบ คส.4/2557+สำเนาใบอนุญาต  ส่งยังประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ตนสังกัด ภายในวันที่… อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กำหนดปิดรับผลงานหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 ภายในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557  ขอให้ โรงเรียน/ผอ.โรงเรียน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามไฟล์ที่แนบค่ะ

**สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารฯ กรุณาให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรอง..ในตอนที่ 2 ด้วยคะ**

รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอ2

แบบประเมินการคัดเลือก 4 ประเภทวิชาชีพ

แบบเสนอขอรับการคัดเลือก… อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (2 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ขอแจ้งประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” และผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังประกาศแนบ

นำส่ง+ประกาศ osoi ครูผู้สอนดีเด่น 2557

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกฯ รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ผู้ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกให้จัดทำผลงานตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศ และเสนอมายัง …คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

*******ภายใน 30 มิถุนายน 2557 *******

แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557

ประกาศคุรุสภา เรื่อง รางวัลคุรุสภา ปี 2557… อ่านเพิ่มเติม

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557 จึงขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน

นำส่ง-ประกาศ คุรุสดุดี 2557 สพป