Profile photo of ปวีณ์กร

ปวีณ์กร

Profile photo of ปวีณ์กร

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   กำหนดเปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   รวมทั้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใช้เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้ว และต้องการนำใบอนุญาตฯ ไปใช้เพื่อสมัครสอบ โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และหากไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย

หมายเหตุ..การตรวจเอกสารจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภาและคุณสมบัติในประกาศสอบด้วยถึงจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้… อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูฯ   ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558  ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 โดยจัดงาน  ณ อ.ปราสาท , อ.สังขะ , อ.กาบเชิง, อ.พนมดงรัก, อ.บัวเชด และ อ.ศรีณรงค์  เพื่อร่วมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

นำส่งร่วมวันครู 2558

กำหนดการ 2558… อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา เข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 ดังนี้

1. สถานศึกษาทุกสังกัด สามารถส่งผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์   ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ  (ชั้น 2 อาคาร 2) 128/1 ถ.นครราชสีมา  เขตดุสิต กทม.10300  (หน้าซองเอกสารระบุข้อความว่า “ส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2558)  หมดเขตส่งผลงาน ภายในวันที่… อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา ดังนี้

1.ประกาศคุรุสภา เรื่อง ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2557

Download ประกาศ   http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=94&did=668

2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

Download ประกาศ   http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=94&did=669

ตาม ที่คุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุ สภา ประจำปี 2557 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” นั้น

บัดนี้การคัดสรรผลงานวิจัยประจำปี 2557 “ระดับประเทศ” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คุรุสภาขอประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย ดังประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2557 “ระดับประเทศ”

Download ประกาศได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=665&tid

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2557  เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตฯ ตามบทเฉพาะกาลดังกล่าว ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป    ทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศนี้

สามารถติดต่อ   ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (กทม.) หรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต(ตั้งอยู่ ณ สพป.ทุกเขต)

นำส่ง+ประกาศ… อ่านเพิ่มเติม

ด้วย คณะกรรมการคุรุสภา  ได้มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(คส.09.10)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแบบดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้   ทั้งนี้ให้ใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

 

นำส่ง รร.

คส.09.10 ครูแบบใหม่

คส.09.20 ผบส.แบบใหม่

หลักเกณฑ์ผ่อนผันใหม่

เอกสารแนบ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ขอประชาสัมพันธ์

1. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

3. รายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปี 2557 ที่ผ่านการตรวจและประเมินผลงานรอบแรก

มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น 2557

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 2557 (รอบแรก)

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน