Untitled Document
[2]
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มอำนวยการ
หนังสือราชการ :กลุ่มอำนวยการ
 

เปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ (1)
บันทึก : 22 ตุลาคม 2561 | อ่าน (1,206)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (1)
บันทึก : 19 ตุลาคม 2561 | อ่าน (1,683)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย (1)
บันทึก : 05 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (1,977)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (1)
บันทึก : 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน (2,397)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (1,695)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) (3)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (4,123)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
อบรม STEM ประจำปี 2562
6 ภาพ 96 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3