Untitled Document
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
หนังสือราชการ :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 

สำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
บันทึก : 17 สิงหาคม 2561 | อ่าน (1,524)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (2,521)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
การสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา (3)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (2,848)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต (1)
บันทึก : 17 เมษายน 2561 | อ่าน (2,689)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
มาตราการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล EMIS สิ้นปีการศึกษา 2560
บันทึก : 05 เมษายน 2561 | อ่าน (2,174)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
DMC ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๐ (1)
บันทึก : 30 มีนาคม 2561 | อ่าน (2,411)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3