Untitled Document
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
หนังสือราชการ :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
 ไม่มีข้อมูลกิจกรรม


ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการครูสู่นักเรียน
บันทึก : 24 กันยายน 2561 | อ่าน (1,628)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายงานปัญหาการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปี 2561 (1)
บันทึก : 24 กันยายน 2561 | อ่าน (2,040)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพฯ (1)
บันทึก : 05 กันยายน 2561 | อ่าน (1,506)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 (7)
บันทึก : 10 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (2,444)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต (1)
บันทึก : 09 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (2,320)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
การรับสมัครสมาชิก ฌ.ค.ส. เป็นกรณีพิเศษ (1)
บันทึก : 07 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (1,815)| กลุ่ม :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
อบรม STEM ประจำปี 2562
6 ภาพ 96 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3