Untitled Document
[1]
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารการเงินฯ
 

แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนเมษายน 2562 (2)
บันทึก : 02 พฤษภาคม 2562 | อ่าน (465)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งโอนเงินสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (1)
บันทึก : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (957)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
บันทึก : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (1,252)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (3)
บันทึก : 21 มกราคม 2562 | อ่าน (1,470)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล พ.ย.61 (1)
บันทึก : 12 ธันวาคม 2561 | อ่าน (1,284)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 รายการค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (1)
บันทึก : 27 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (1,410)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
อบรม STEM ประจำปี 2562
6 ภาพ 87 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3