Untitled Document
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : หน่วยตรวจสอบภายใน
หนังสือราชการ :หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 ยังไม่มีข้อมูล

ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3