Untitled Document
[1]
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มกฎหมายและคดี
หนังสือราชการ :กลุ่มกฎหมายและคดี
 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อระวัง" (1)
บันทึก : 18 ธันวาคม 2562 | อ่าน (1,807)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของาน TOR เพื่อป้องกันปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน" (1)
บันทึก : 18 ธันวาคม 2562 | อ่าน (1,671)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง." รุ่นที่ 2 (1)
บันทึก : 18 ธันวาคม 2562 | อ่าน (1,639)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (3,334)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2)
บันทึก : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (3,244)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1)
บันทึก : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (3,277)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3