Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มกฎหมายและคดี
หนังสือราชการ :กลุ่มกฎหมายและคดี
 

การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (1)
บันทึก : 21 มีนาคม 2562 | อ่าน (742)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2)
บันทึก : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (609)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1)
บันทึก : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน (722)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง (2)
บันทึก : 30 มกราคม 2562 | อ่าน (918)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
[ 42761740_ไฟล์หนังสือแนวทางการฎีกาฯ.pdf ]
บันทึก : 22 มกราคม 2562 | อ่าน (740 กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
สำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือรับรอง (1)
บันทึก : 07 มกราคม 2562 | อ่าน (896)| กลุ่ม :กลุ่มกฎหมายและคดี
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
อบรม STEM ประจำปี 2562
6 ภาพ 96 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3