Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 19 คน
 
ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มบริหารการเงินฯ

เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการจัดหาพัสดุ ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง 22 พ.ย.2561 กลุ่มบริหารการเงินฯ
3618_แบบฟอร์มบันทึกข้อความ จัดจ้าง ส่งทำเล่ม.docx (0.99 MB) 4472_ตัวอย่างจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แบบมีหนังสือเชิญ ส่งทำรูปเล่ม.doc (165.50 KB)
เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการจัดหาพัสดุ(รายการครุภัณฑ์) 8 พ.ย.2561 กลุ่มบริหารการเงินฯ
7858_บันทึกกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.doc (138.00 KB) 9022_โครงการประชุมจัดซื้อจัดจ้าง1.zip (2.77 MB) 1697_บัญชีจัดสรร ครุภัณฑ์ ปี งปม.62.pdf (230.82 KB)
3149_งานนำเสนอ ครุภัณฑ์ 2562.pptx (3.52 MB) 8957_แนวทางการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.pdf (459.30 KB)
เอกสารประกอบการขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
เอกสารประกอบการรื้อถอน (72.30 KB) เอกสารหมายเลข 1 (112.63 KB) เอกสารหมายเลข 2 (125.38 KB)
เอกสารหมายเลข 3 (149.50 KB)
เอกสารประกอบการขอถอนเงินประกันสัญญา กลุ่มบริหารการเงินฯ
9261_5519_การขอถอนเงินประกันสัญญา.doc (60.00 KB)
แบบฟอร์มจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
3423_1361_บันทึกกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.docx (213.93 KB) 8649_9899_ตัวอย่างแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ.docx (51.14 KB) 4793_6876_แบบกำหนดราคากลาง ปร 4 5 6.xlsx (24.69 KB)
3762_4883_บันทึกกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.docx (33.65 KB) 4758_6841_เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงิน ให้โรงเรียนส่ง 2561.docx (26.41 KB)
แบบฟอร์มจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินฯ
7076_จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยวิธีตกลงราคา ว 299 แก้ไข.doc (245.00 KB) 1063_บันทึกข้อความกำหนดราคากลาง.docx (23.84 KB) 895_แบบฟอร์ม ปปช.doc (48.00 KB)
9000_บันทึกคุมงาน 2.doc (378.50 KB) 993_งดตอกเสาเข็ม.1doc.doc (404.00 KB)
ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ
งบเดือนพฤษภาคม60 (6.96 MB)
คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ
8333_คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส.pdf (5.46 MB) 8364_คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส.pdf (5.46 MB) 1293_ขั้นตอนการใช้งานOBECMAIL.pdf (4.28 MB)
6341_ขั้นตอนการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พั.pdf (40.95 KB)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารการเงินฯ
6655_แบบ 7223.doc (57.00 KB) 8648_ใบติดใบเสร็จ.doc (24.50 KB) 642_หน้างบ.xls (33.50 KB)
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินฯ
520_user1_20171103_161509.pdf (571.47 KB)
การคิดปริมาณวัสดุ กลุ่มบริหารการเงินฯ
6614_การคิดปริมาณวัสดุ.doc (60.00 KB)
แบบฟอร์มซ่อมแซม กลุ่มบริหารการเงินฯ
4827_แบบฟอร์มซ่อมแซม ปร 4,5,6.xls (473.00 KB)
ตัวอย่างซ่อมแซม กลุ่มบริหารการเงินฯ
6303_ตัวอย่างซ่อมแซม.xls (215.50 KB)
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรณีเพิ่มเติม) (3)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
 
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
จัดสรรงบประมาณปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "ฐานความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัย ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 (1)
 
งบทดลองเดือนเมษายน 2562 (1)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต)
 
Update โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน V.1.5
 
งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140