:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 20 พฤศจิกายน 2560 ]: ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 22 พ.ย. 60<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 22 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 ทั้งหมด
  
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนโยบายและแผนขอเชิญประชุม  [870] นางชลกนก ศรีไทย
22 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  [783] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
22 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งประเมินข้าราชการครูและบุคลากรให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  [682] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
22 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งนักการภารโรง ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบโรงเรียนปกติส่งสำเนาสัญญาจ้าง  [468] เจนธิชา สอนสุระ
22 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECมาตรการติดตามการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน (CCT)  [469] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
21 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนโยบายและแผนการจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(70%)  [1,288] นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
21 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการปี งบประมาณ 2561  [651] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
20 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู   [308] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
20 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560  [640] เกสินี แสนทอง
20 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  [373] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
20 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี งปม.2561  [1,004] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
17 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน แจ้งทำสัญญานักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)  [1,187] เจนธิชา สอนสุระ
14 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสพป.สร.3ทุกโรง การดำเนินโครงการ โอทอป จูเนียร์ (OTOP junior)  [966] วีระ ฉลาดเลิศ
14 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด ให้ข้าราชการครูไปราชการ  [1,812] เจนธิชา สอนสุระ
13 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งขอเลื่อนการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [518] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
13 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น ประจำปี2560  [344] ภัทรพร เรืองบุตร
13 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ฯ  [439] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
10 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนฯ  [3,410] เจนธิชา สอนสุระ
09 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯมอบเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  [590] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
09 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอเชิญนำนักเรียน ครู และบุคลากรเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  [575] ภัทรพร เรืองบุตร
09 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  [835] นางสินีนาถ เกษแก้ว
08 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนโยบายและแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   [1,303] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
08 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ: การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [1,299] วีระ ฉลาดเลิศ
07 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560  [746] วีระ ฉลาดเลิศ
07 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนโยบายและแผนด่วนที่สุด...การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน  [1,077] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
06 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีตำแหน่งว่างประชุม  [3,349] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
05 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนโยบายและแผนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  [762] นางชลกนก โถแพงจันทร์
03 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2560  [409] นางพิกุล ธงไชย
03 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [872] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
03 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart Card  [769] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
03 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561  [2,997] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
03 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [1,225] วีระ ฉลาดเลิศ
02 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งส่งเลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  [741] นางพิกุล ธงไชย
02 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำฯ  [1,662] เจนธิชา สอนสุระ
01 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู  [1,033] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
01 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  [522] เจนธิชา สอนสุระ
01 พฤศจิกายน 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECมาตรการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 2/2560  [1,129] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
31 ตุลาคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากำชับย้ำเตือนให้ระวังนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด  [257] ภัทรพร เรืองบุตร
31 ตุลาคม 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [1,321] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
31 ตุลาคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECยืนยันขอรับการจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2561 (DLIT)  [1,032] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
30 ตุลาคม 2560
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
 
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.