:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 :: :: องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 43 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

หนังสือราชการ สพป.สร.3 : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานบูรณาการจับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสา  [ 544 ] ลิขิต พวงประโคน
21 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐  [ 422 ] ลิขิต พวงประโคน
21 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสะท้อนผลการดำเนินงานและรายงานการจัดการเรียนการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  [ 928 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล  [ 533 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  [ 2454 ] ลิขิต พวงประโคน
14 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเชิญประชุม (คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559) ตามคำสั่งแนบท้าย  [ 1099 ] ลิขิต พวงประโคน
08 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล   [ 345 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
03 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (แก้ไขไฟล์แนบ)  [ 404 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
02 มีนาคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินการวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  [ 864 ] ลิขิต พวงประโคน
22 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559  [ 1390 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
22 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  [ 9868 ] ลิขิต พวงประโคน
03 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4  [ 1427 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
25 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560   [ 698 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
19 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการขยายผลนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการ  [ 2121 ] ลิขิต พวงประโคน
06 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  [ 1742 ] อุดม ภาสดา
05 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  [ 2226 ] ลิขิต พวงประโคน
04 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งเลื่อนการทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 1132 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การท่องสูตรคูณและคิดเลขเร็วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  [ 2380 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  [ 761 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
27 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  [ 578 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  [ 812 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ระดับสถานศึกษา  [ 2387 ] ลิขิต พวงประโคน
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าประชุม  [ 1190 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมโครงการนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเน้นการดำเนินงานปี 2559  [ 1637 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งรหัสรับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book  [ 955 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
29 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2559  [ 1870 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
04 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560  [ 1363 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ VDO Conference  [ 2292 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อหนังสือ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ Science Kids แก๊งป่วน ก๊วนวิทย์  [ 725 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ปีการศึกษา 2559  [ 549 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคำชี้แจง สอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  [ 651 ] อุดม ภาสดา
28 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการคุณธรรม  [ 751 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
27 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศประเมินผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  [ 1431 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
23 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งผู้บริหาร,ครูและบุคลากรโรงเรียนในฝันเข้าอบรมฯ  [ 1004 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
22 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น ป.1-3  [ 1798 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
21 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  [ 986 ] อุดม ภาสดา
21 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English  [ 1509 ] อุดม ภาสดา
20 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [ 3831 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
15 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งส่งใบสมัครเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  [ 2225 ] อุดม ภาสดา
09 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน  [ 1428 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 กันยายน 2559
หน้าที่ 1 2 3