Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน
 
mhistory: ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 

ข้อมูลประวัติ

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
1. นางภานิชา  อินทร์ช้าง อายุ 56 ปี อายุราชการ 33 ปี – เดือน วุฒิ กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ ค.ศ.4 ตำแหน่งเลขที่ 1 ขั้น 62,100 บาท 
    อาศัยเบิกอัตราเงินเดือนขั้น  -  บาท เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
    เลขประจำตัวประชาชน 3-3101-00297-51-1 
3. จบการศึกษา ระดับประถม ที่โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
    มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
    ปริญญาตรี  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์ (ทับแก้ว)
    ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นชาวบุรีรัมย์โดยกำเนิด
4. เข้ารับบรรจุตำแหน่ง ข้าราชการอาจารย์ ระดับ 3 / เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2528 รวม 6 ปี
5. โอนเป็นนักวิชาการศึกษา  เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2534 / สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ 6 ปี
6. สอบได้ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 4 ปี
7. สอบได้ศึกษาธิการอำเภอ  4 ปี
8. สอบได้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 / 11 ปี
9. สอบได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
    เข้ารับการบรรจุที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 / 2 ปี 
    ย้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อกลับภูมิลำเนา 
    เมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมปัจจุบัน 3 ปี 7 เดือน

      ย้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
    เมื่อวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

    ปัจจุบัน  บุตร  รับราชการครู  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 10 มกราคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรณีเพิ่มเติม) (3)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)
 
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
จัดสรรงบประมาณปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "ฐานความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัย ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 (1)
 
งบทดลองเดือนเมษายน 2562 (1)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต)
 
Update โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน V.1.5
 
งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140