Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 25 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ.
 

เรื่อง  การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ.

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิง่ที่ส่งมาด้วย  คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. (ฉก.คศ.สพฐ.)

 

        ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ว่าได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัด สพฐ. เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ จึงให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

            1. ให้แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ ฉก.คศ. แล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้บุคลากรและผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยทั่วกัน ให้โหลดคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วให้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ พร้อมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 รับทราบ ภายในวันที่ 27 มี.ค. 2561 ให้จงได้

            2. ให้จัดประชุมทบทวนมาตรการป้องกันภัยฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบที่สำคัญหรือปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันภัยที่มีผลกระทบต่อมาตรการป้องกันภัยฉบับเดิม ให้จัดส่งฉบับที่ได้แก้ไขให้ สพฐ. จัดเก็บแทนฉบับเดิมต่อไป

        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน 

         รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โหลดที่นี่  คู่มือ ฉก.คศ. 

เอกสารที่แนบมาด้วย

6337_img420.pdf (2.79 MB)


บันทึกโดย : นางสินีนาถ เกษแก้ว
วันที่ : 23 มีนาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (2)
 
การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (1)
 
การดำเนินการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) (2)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) (4)
 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
Update โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน V.1.5
 
งบทดลองเดือนมีนาคม 2562 (1)
 
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 (9)
 
รายงานการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.