Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 28 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี พ.ศ. 2562
 


เรื่อง    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี พ.ศ. 2562


เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน 


สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


                      และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 256๒                                        จำนวน   1  ชุด


                   2. แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


                       และเหรียญจักรพรรดิมาลา                                                            จำนวน  1  ชุด                         


                   ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไป ในแนวทางเดียวกันและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสาร ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้จงได้                                                                                                                    


                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน


เอกสารที่แนบมาด้วย

6824_ขอเครื่องราชย์ แจ้ง รร.pdf (596.44 KB) 7821_แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ ส่ง รร.pdf (109.77 KB) 9910_แบบ ร.ร.1.doc (33.50 KB)
7051_แบบเสนอขอเครื่องราชฯ ต่างๆ 62.xls (59.00 KB)


บันทึกโดย : นายปฏิวัติ ไชยชนะ
วันที่ : 24 ตุลาคม 2561
หนังสือราชการล่าสุด

 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เตรียมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(เพิ่มเติม) (2)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562 (6)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (1)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (1)
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (1)
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (1)
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (3)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th