Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 53 คน
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การแต่งตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 

             ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มีมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ สำรวจและเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน  2552 เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาแต่งตั้ง
             การนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษา ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่มีความพร้อมในการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) โดยให้กรอกรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(My office) ภายในวันที่  30  มกราคม  2562  และจัดส่งเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 31  มกราคม  2562 เพื่อดำเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาต่อไ

เอกสารที่แนบมาด้วย

9623_หนังสือแจ้งสำรวจรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf (83.72 KB)


บันทึกโดย : นฤมล
วันที่ : 24 มกราคม 2562
หนังสือราชการล่าสุด

 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
 
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เตรียมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ(เพิ่มเติม) (2)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562 (6)
 
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (1)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (1)
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (1)
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (1)
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (3)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th