Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 39 คน
 
: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางชัชฎาพร นิลทัย
 

บทคัดย่อ

        รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ คือ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 23 คน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 23 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณ  จำนวน 18 แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ จำนวน 18 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (rcc) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น (rcc) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.57 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

        ผลการศึกษา พบว่า

        1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์  (E1/E2)  เท่ากับ 89.84 / 92.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80

        2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ปรากฏว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X)= 8.65 S.D. = 1.87 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (X) = 18.56 ,S.D.= 1.03  ดังนั้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัด (X=9.91 , S.D.= 1.08)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

        3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก (X= 2.72 , S.D. = 0.44)

เอกสารที่แนบมาด้วย

บทคัดย่อ (178.76 KB)


บันทึกโดย : ยุพดี ปลุกใจหาญ
วันที่ : 01 กรกฏาคม 2560
หนังสือราชการล่าสุด

 
การนำส่งเงิน (1)
 
สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2)
 
การดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (5)
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562 ) (6)
 
อนุมัติผลการประเมินด้านที 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 (1)
 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ (1)
 
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (1)
 
ผลการดำเนินโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th