รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
นางฑิมพิกา ญาทิป
-
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0844748601
อีเมล
b_o_y30@windowslive.com